Bloc

El 2 d’abril comença la campanya de la renda 2018 i t’expliquem totes les novetats.

Falten pocs dies per iniciar la campanya de renda 2018, i sou molts els que us pregunteu quines deduccions hi haurà aquest any, si n’hauran eliminat i quines novetats hi haurà. Doncs, aquesta publicació serà del vostre interès. A continuació explicarem algunes novetats que afectaran a la renda 2018..

Abans de començar, informar que la majoria d’aquests canvis han sorgit com a conseqüència de la Llei de Pressupostos de 2018, només va ser la exempció de tributació de maternitat i paternitat que va venir determinada per una decisió judicial.

NOVETATS

 1. Nous límits per determinar l’obligació a declarar: Si vostè ha tingut dos pagadors aquest any i els ingressos de rendiments de treball no supera els 12.643 € no està obligat a declarar. Encara que el nou límit és de 14.000 € anuals, l’any 2018 només s’aplica des del 5 de juliol, així que queda en 12.643 euros. Per a aquells que només tenen un pagador, el llindar de 22.000 € es manté per estar obligat a declarar.
 2. Reducció per rendes inferiors: Els contribuents que tinguin rendes inferiors a 16.825 euros gaudiran d’una reducció de la quota.
  1. Inferiors a 13.115€: Reducció de 5.565€ anuals
  2. Entre 13.115 i 16.825€: Reducció proporcional a aquesta xifra pels que es trobin en aquest Interval.
  3. La reducció només tindrà efectes a partir del 5 de juliol de 2018, moment que apareix la modificació, pel que la quantitat final es veurà reduïda en funció d’una sèrie d’ajustos.
 3. Exempció maternitat/paternitat: Com es va anunciar en el seu moment, els pagaments rebuts per maternitat/paternitat estan exempts de IRPF.
 4. Increment deducció maternitat per qui pateixi despeses de guarderia o centres d’educació infantil autoritzats: Increment de 1.000€ anuals, addicionals als 1.200€ anuals que ja estaven en vigor.
 5. Deducció creació nova empresa: Deducció d’un 30% dels imports, amb una base màxima de 60.000. Ha incrementat, ja que abans només permetien un 20% del import amb una base de 50.000€.
 6. Augment deducció rendes obtingudes a Ceuta i Melilla: Passa d’un 50% a 60%.
 7. Increment deducció per família nombrosa: Augment de 600€ anuals (50 al mes) por cada fill a partir del quart per la categoria general o del sisè per la categoria especial, però en el exercici 2018 només s’aplica d’agost a desembre, així doncs, l’augment de la deducció màxima serà de 250€.
 8. Deducció per conyugue amb discapacitat a càrrec: 1.200€ (100 euros al mes) per contribuents que es trobin en aquesta situació. Però com en altres casos, només s’aplica en el 2018 d’Agost a desembre, així que la deducció màxima serà de 500€.
 9. Deduccions contribuents que tinguin unitat familiar en un altre estat de UE: D’aquesta manera la quota s’equipara a la seria de tenir la seva família residint a Espanya.
 10. Desapareix la possibilitat de sol·licitar la pre declaració en paper.

 

Per a un millor assessorament pot venir al nostre despatx. A més a més ja pot reservar la seva cita per fer la declaració de la renda amb nosaltres. .

Pot fer-ho de tres maneres:

 1. Omplint formulari “Reserva cita renda 2018”
 2. E-mail info@mfjasesoria.com
 3. Telèfono: 972781266
 4. Whatssap: 659180709

 


2019 arriba amb millores pels autònoms

Per fi el consell de ministres aprova el Reial Decret que comporta millores per als autònoms  aquest 2019. Es destaca la millora en les cobertures, que fins al moment eren voluntàries, per la qual , les prestacions dels autònoms s’acosten a la dels assalariats. Aquestes millores venen acompanyades d’una petita pujada, de manera que pagarem més, i que rebrem a canvi?

A continuació us resumim els principals canvis:

Dret a l’atur

  • Per accedir al atur, condicions més flexibles
  • S’amplia 12 a 24 mesos.
 • Baixa professional:
  • Des del primer dia es cobra la Baixa per accident de treball o malaltia professional.
  • Exempts de pagar la Seguretat Social a partir del segon mes de Baixa per malaltia o IT fins la reincorporació.
 • Maternitat:
  • En els 24 mesos posteriors a la prestació de baixa por maternitat, las autònomes podran obtenir una tarifa plana de 60 euros durant 12 mesos sense tenir que finalitzar l’activitat.
 • Tarifa Plana 60€
  • Els autònoms emprenedors que iniciin la seva activitat a partir del 1 de Gener del 2019 pagaran 60€, 10 més que l’actual. Però amb les millores de les cobertures que hem explicat abans. És a dir, estaran més protegits.

QUANTITAT QUE ES PAGARÀ DE MÉS

L’autònom persona física pagarà de més

 • 5,36€ al mes
 • 64€ al any

L’autònom societari pagarà de més

 • 6,89€ al mes
 • 82€ al any

Això es resumeix en un augment de la base mínima de 1,25% i del augment del tipus de cotització, que passa a ser del 30%.

 

Per més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb MFJ Assessoria Empresarial.

 

 

 

 


L’adquisició d’una furgoneta és despesa deduïble per a mí?

Avui tractarem un tema que a molts us interessarà, la deduïbilitat de les despeses d’adquisició del vehicle i manteniment. Imagineu-vos que hem iniciat la nostra activitat com a autònom i volem comprar-nos una furgoneta, ja que la necessitem per a la nostra jornada laboral. Imagineu-vos un fuster o un repartidor de mercaderies, en aquest cas veiem clar que la furgoneta està afecta a la seva activitat, però possiblement no se’ls hi apliqui la mateixa deducció.

Hem de saber que no s’aplica el mateix criteri en la fiscalitat de l’IVA que en l’IRPF per determinar si es pot deduir o no la despesa. En el cas de l’IVA et deixa deduir o el 50% o el 100%. En el cas de la legislació de l’IRPF o tens dret a deduir-te 100% o no tens dret.

Abans de triar quina deducció aplicar, després d’analitzar cada cas. Al nostre despatx som molt cautelars i la deducció també tindrà a veure en el que estigui disposat el client a barallar-se amb Hisenda la deduïbilitat. Perquè a vegades per demostrar aquesta deducció entraràs en procediments llargs i volem evitar aquesta pèrdua de temps i cost al client, sempre valorant quin import de deducció suposa. Ha de ser un cas molt clar per aplicar la deducció del 100%, perquè a part encara que aportem les proves, com s’indica en algunes consultes vinculants d’AEAT “sent competència dels serveis de l’AEAT la valoració de les proves aportades”. Com veieu, ells tenen l’última paraula sobre això.

Així que procedirem a conèixer la normativa perquè pugueu intentar adaptar-la a la vostra situació.

IVA

Perquè la compra d’un vehicle sigui despesa deduïble hem de regir-nos per l’article 95 de la Llei del IVA que assenyala “els empresaris o professionals no podran deduir les quotes suportades o satisfetes per les adquisicions o importacions de béns o serveis que no s’afectin , directament i exclusivament, a la seva activitat empresarial o professional “.

Podràs deduir el 50% de l’IVA de la compra del teu vehicle i despeses de manteniment sempre que estigui afecte a la teva activitat. Per demostrar aquesta afectació és aconsellable disposar dels següents requisits perquè Hisenda no pugui negar-nos el dret.

• Llistat de clients i poblacions on resideixen
• Agenda de visites
• Emails que demostrin visites programades
• Pressupostos
• Fulls de lliurament
• Cotxe retolat

Això demostrarà els desplaçaments que hem hagut de fer amb el nostre vehicle d’empresa.

I només et podràs deduir el 100% de l’IVA quan el vehicle compleixi amb els següents requisits i tinguis ganes de discutir amb hisenda.

• Vehicles mixtos utilitzats per al transport de mercaderies *

• Els utilitzats en la prestació de serveis de transport de viatgers mitjançant contraprestació.

• Els utilitzats en la prestació de serveis d’ensenyament de conductors o pilots o mitjançant contraprestació.

• Els utilitzats pels seus fabricants en la realització de proves, assajos, demostracions o en la promoció de vendes.

• Els utilitzats en els desplaçaments professionals dels representants o agents comercials.

• Els utilitzats en serveis de vigilància.

Vull detallar bé quin significat té per a Hisenda els “vehicles mixtes”. Un vehicle mixt segons la normativa Anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990.

Vehicle Mixt: Automòbil especialment disposat per al transport, simultani o no, de mercaderies i persones fins a un màxim de nou inclòs el conductor, i en què es pot substituir eventualment la càrrega, parcialment o totalment, per persones mitjançant l’addició de seients

Si tenim un monovolum / furgoneta que utilitzem per al transport de materials, si a més amés aquest vehicle el portem retolat amb el nostre nom comercial, si també es dóna la circumstància que per al nostre ús particular disposem d’un altre vehicle, i aquest monovolum / furgoneta que tenim no és d’alta gamma i en el mercat està catalogat com a vehicle amb alternativa industrial, podrem deduir el 100% de les quotes d’IVA que hàgim suportat per l’adquisició i / o manteniment d’aquest vehicle. Per què? Perquè podem demostrar que aquest vehicle està vinculat a l’activitat al cent per cent i s’ajusta a la definició que la norma indica de Vehicle Mixt.

És important que acreditem el màxim de requisits possibles perquè en cas de requeriment de dades o inspecció puguem al·legar i demostrar que el vehicle està relacionat cent per cent a l’activitat. Encara que fins a últim moment qui té la paraula sobre la interpretació de si és correcta o no la deduïbilitat és hisenda.

Per això, com a recomanació professional. Si no és molt clara la situació, millor deduir el 50% i t’estalvies tràmits costosos i temps amb hisenda intentant demostrar la deduïbilitat.

. . .

 

IRPF

En la legislació de l’impost sobre les persones físiques és totalment diferent al de l’IVA. Com hem esmentat abans Hisenda o et deixa deduir el 100% o no tens dret a la deducció

Llavors, en la majoria dels casos, es decideixen imputar les despeses del vehicle, quan considerem que es pot demostrar en cas d’inspecció la seva relació al 100% amb l’activitat. Però, tinguem present que Hisenda és qui té l’última paraula sobre si és despesa deduïble o no.

En cas que no es reconegués el dret, hi ha diverses sentències en què es reconeix el dret a la deducció. Pel que hauríem d’acudir a la via administrativa i insistir en el tema, però com s’han imaginat aquesta opció comporta temps i despeses econòmiques que s’haurien de valorar si val la pena entrar en aquesta discussió.

 

Si algun de vostès es troba en una situació similar, pot acudir a nosaltres i l’assessorarem sobre el seu cas.

 


El Tribunal Suprem declara exempta de IRPF la prestació per maternitat

 

El 5 d’octubre el Tribunal Suprem ha ratificat una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid declarant exempts del pagament de IRPF les prestacions de maternitat i paternitat percebudes per la Seguretat Social amb caràcter retroactiu des del 2013 (declaració 2014). A continuació, el TS argumenta que l’exempció de l’IRPF actual ha d’incloure la maternitat per naixement, part múltiple, adopció i fill a càrrec i no només ha de ser aplicable a les prestacions rebudes per les comunitats autònomes o entitats locals, sinó que s’ha d’establir l’exempció en totes les prestacions rebudes per qualsevol organisme públic.

Com ja sabeu, la mare té dret a 16 setmanes per gaudir de la seva maternitat i la prestació de maternitat substitueix al salari que deixa de percebre de la companyia per poder gaudir del seu dret de maternitat.

PROCEDIMIENT RECLAMACIÓ

El procediment és sol·licitar una rectificació de la autoliquidació i sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts i dels interessos de demora. Per a les declaracions de la renda de 2016 i 2017 es pot fer aquest tràmit a través de la web de l’Agència Tributària. Per als altres anys, haurà de dirigir-se a l’oficina de AEAT.

Esmentada rectificació en el seu contingut ha de fer referència a la recent sentència del Tribunal Suprem perquè la sol·licitud tingui recolçament legal i no hi hagi dubtes.

Però, vull informar primer, que l’AEAT preveu a petició d’organismes com l’OCU i la UGT, facilitar un formulari per tal que sigui més fàcil per a les persones afectades sol·licitar la devolució i també evitar que l’AEAT es col·lapsi amb les sol·licituds. En aquest formulari s’haurà d’indicar els anys en què s’ha percebut la prestació i un número de compte bancària de la seva titularitat, on s’abonarà la devolució que procedeixi.

Des del despatx, recomanem esperar que l’AEAT faciliti el formulari perquè el procés sigui més àgil i no tingui que obrir la via administrativa, la qual cosa pot ser molt pesada.

Qui pot reclamar?

Tots aquells pares i mares que perceben prestacions de maternitat des de 2014 fins a 2017. Les anteriors han estat prescrites.

TERMINIS PER RECLAMAR

La sol·licitud es pot demanar abans de passar quatre anys des que finalitzi el termini de presentació de la declaració reclamada. És a dir, per als treballadors que van cobrar la prestació de maternitat el 2014, el termini finalitza el 30 de juny de 2019, que és el dia que es compliran quatre anys des que es va presentar la renda corresponent al exercici de 2014.

Des de MFJ Assessoria Empresarial, ens oferim a facilitar-li qualsevol informació addicional i ajuda per iniciar el tràmit de la devolució del vostre IRPF.

 

 

 

 


 • Categoria

 • Arxius

 • Calendari

  març 2024
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
  « març    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031