Blog

El Tribunal Suprem declara exempta de IRPF la prestació per maternitat

 

El 5 d’octubre el Tribunal Suprem ha ratificat una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid declarant exempts del pagament de IRPF les prestacions de maternitat i paternitat percebudes per la Seguretat Social amb caràcter retroactiu des del 2013 (declaració 2014). A continuació, el TS argumenta que l’exempció de l’IRPF actual ha d’incloure la maternitat per naixement, part múltiple, adopció i fill a càrrec i no només ha de ser aplicable a les prestacions rebudes per les comunitats autònomes o entitats locals, sinó que s’ha d’establir l’exempció en totes les prestacions rebudes per qualsevol organisme públic.

Com ja sabeu, la mare té dret a 16 setmanes per gaudir de la seva maternitat i la prestació de maternitat substitueix al salari que deixa de percebre de la companyia per poder gaudir del seu dret de maternitat.

PROCEDIMIENT RECLAMACIÓ

El procediment és sol·licitar una rectificació de la autoliquidació i sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts i dels interessos de demora. Per a les declaracions de la renda de 2016 i 2017 es pot fer aquest tràmit a través de la web de l’Agència Tributària. Per als altres anys, haurà de dirigir-se a l’oficina de AEAT.

Esmentada rectificació en el seu contingut ha de fer referència a la recent sentència del Tribunal Suprem perquè la sol·licitud tingui recolçament legal i no hi hagi dubtes.

Però, vull informar primer, que l’AEAT preveu a petició d’organismes com l’OCU i la UGT, facilitar un formulari per tal que sigui més fàcil per a les persones afectades sol·licitar la devolució i també evitar que l’AEAT es col·lapsi amb les sol·licituds. En aquest formulari s’haurà d’indicar els anys en què s’ha percebut la prestació i un número de compte bancària de la seva titularitat, on s’abonarà la devolució que procedeixi.

Des del despatx, recomanem esperar que l’AEAT faciliti el formulari perquè el procés sigui més àgil i no tingui que obrir la via administrativa, la qual cosa pot ser molt pesada.

Qui pot reclamar?

Tots aquells pares i mares que perceben prestacions de maternitat des de 2014 fins a 2017. Les anteriors han estat prescrites.

TERMINIS PER RECLAMAR

La sol·licitud es pot demanar abans de passar quatre anys des que finalitzi el termini de presentació de la declaració reclamada. És a dir, per als treballadors que van cobrar la prestació de maternitat el 2014, el termini finalitza el 30 de juny de 2019, que és el dia que es compliran quatre anys des que es va presentar la renda corresponent al exercici de 2014.

Des de MFJ Assessoria Empresarial, ens oferim a facilitar-li qualsevol informació addicional i ajuda per iniciar el tràmit de la devolució del vostre IRPF.