Assessoria laboral

MFJ Asesoria posa a la seva disposició, tota l’ajuda necessària a través de professionals en l’assessorament laboral d’empreses

  • Sol·licitud del codi de Compta de Cotització
  • Confecció de contractes
  • Altes i baixes en la Seguretat Social
  • Nòmines
  • Elaboració TC1 y TC2
  • Certificats de TGSS d’estar al corrent de pagament
  • Liquidacions