Assessoria comptable

Oferim el servei de portar la Comptabilitat del seu negoci, sigui autònom o societat, depenent de les seves obligacions comptables, adaptant-lo al Codi de Comerç. A disposició del client analitzarem la informació comptable per interpretar la situació de l’Empresa.Estats Comptables: Balanços, Comptes de Resultats

  • Llibre Diari Oficial i Llibre Major
  • Llibre de Factures Rebudes i Emeses
  • Legalització i dipòsit de les comptes anuals
  • Anàlisi Financer