Blog

Modificació càlcul de retencions de rendiments del treball amb efectes a partir del 5 de Juliol 2018.

Amb l’aprovació de la llei 6/2018, de 3 de juliol, dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, (BOE de 4 de juliol) es modifica l’article 101 i introdueix una nova disposició addicional 47 ª en la Llei de lRPF.

Com a conseqüència, hi ha tres modificacions en relació amb el càlcul del percentatge de l’impost per retenir el treballador i el límit excloent de retenir. A més d’importants rebaixes per els ingressos íntegres que estiguin entre 13,115 i 16,825 €.

També veurem com dur a terme la regularització de l’impost en la nòmina dels treballadors i a quins treballadors afecta.

1.- Entrada en vigor de la Llei 6/2018 i les seves modificacions

1.1- Nous límits excloents de l’obligació de retenir (anteriorment descrits en l’article 81.1 del Reglament del IRPF). S’estableixen imports majors i es diferencien entre rendiments del treball de caràcter general i pensions o subsidis d’atur.

 

Situació del contribuent Nº fill i altres descendents que donen dret al mínim per descendents.
0 1 2 o més
Contribuent solter, viudo, divorciat o separat legalment. 15.168 16.730
Contribuents que el seu cònjuge no obtingui rendes superiors a 1.500€ anuals, excloses les exemptes. 14.641 15.845 17.492
Altres situacions 12.643 13.455 14.251

En canvi, per a pensions o classes passives del règim de la Segurtat Social, o de prestacions o subsidis d’atur, els límits seran els següents:

Situació del contribuent Nº fill i altres descendents que donen dret al mínim per descendents.
0 1 2 o más
Contribuent solter, viudo, divorciat o separat legalment. 15.106,5 16.451,5
Contribuents que el seu cònjuge no obtingui rendes superiors a 1.500€ anuals, excloses les exemptes. 14.576 15.733 17.386
Altres situacions 13.000 13.561,5 14.184

1.2.- Per determinar la base de retenció (article 83.3 RIRPF) s’adoptaran mesures que augmentin els imports de reducció per obtenció de rendiments del treball regulada en l’article 20 LIRPF per rendiments NETS de treball inferiors a 16.825 euros anuals. Al final de l’article us deixo un exemple pràctic.     

Els contribuents amb rendiments nets de treball inferiors a 16.825 sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500€, reduiran el rendiment net de treball en les següents quantitats:

Reducció per obtenció de rendiments de treball
Contribuents amb rendiments nets de treball igual o inferiors a  13.115€ 5.565€ anuals
Contribuents amb rendiments nets de treball  entre 13.115 y 16.825 euros 5.565€ menys el resultat de multiplicar 1,5 a la diferència entre el rendiment del treball net i 13.115€ anuals

Els imports del segon quadre s’incrementaran en 600€ per pensions o passius el règim de la Seguretat Social y en 1200€ per prestacions o subsidis de l’atur.

1.3. S’incrementa del 50% al 60%, la reducció del percentatge de retenció o ingrés a compte sobre els rendiments de treball quan es tracta de residents a Ceuta o Melilla i que obtinguin allà rendiments de treball que puguin beneficiar-se de la deducció per obtenció de rendes a Ceuta i Melilla prevista en l’article 68.4 de L’IRPF.

2.- A qui afecta?

Aquestes modificacions només afectaran als treballadors que es trobin en alguna d’aquestes tres situacions o varies.

2.1.- Treballadors que els seus rendiments nets del treball en 2018, un cop aplicades les reduccions per irregularitat, no superin els 16.825 euros anuals

2.2.- Residents a Ceuta o Melilla que, al llarg de l’exercici 2018, hagin obtingut rendiments del treball en aquestes ciutats que puguin beneficiar-se de la deducció per obtenció a Ceuta i Melilla de l’art. 68.4 LIRPF.

2.3.- Contribuents que hagin obtingut al llarg de l’exercici 2018 rendiments íntegres anuals no superiors a 22.000 euros i procedeixi aplicar-los el límit que estableix l’article 85.3 del RIRPF sobre la quota de retenció (límit que es veu afectat pels nous límits excloents de l’obligació

3.- Procediment de regularització

En els casos de treballadors que es vegin afectats per aquesta modificació de haurà de dur a terme una regularització del tipus de retenció per adaptar-se a la nova quota de retenció, com indica la D.A 47ª LIRPF.

El tipus de retenció es regularitzarà, si escau, a partir del dia 5 de juliol. No obstant això, la regularització podrà realitzar-se, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que s’abonin a partir de l’1 d’agost, en aquest cas, el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments satisfets amb anterioritat a aquesta data (2017.07.31) es determinarà amb la normativa vigent a 2017.12.31.

Aquestes operacions es podran efectuar mitjançant la utilització de la nova versió del Servei de càlcul de les retencions disponible a la pàgina de l’AEAT a Internet, a partir del 4 de juliol de 2018.

Per poder efectuar correctament la regularització comentada, s’ha d’utilitzar la causa de regularització “11” (Altres causes).

Per no provocar una confusió en els lectors, abans de passar a l’exemple numèric, dir que el procés de regularització és el mateix que per a les restes de casos.

  • Es calcula una nova quota (art.85 RIRPF) aplicant les nova deduccions i exclusions
  • Es calcula el nou tipus de retenció, multiplicant per 100 el quocient obtingut de dividir la nova quota de retenció per la quantia total de retencions (art. 86 RIRPF)
  • A aquesta nova quota li restarem les retencions ja retingudes fins 2018.07.05 o, si s’escau fins 2018.07.31.
  • El nou tipus de retenció s’obtindrà multiplicant per 100 el quocient obtingut de dividir la diferència resultant de l’apartat anterior entre la quantia total de les retribucions que restin fins a final d’any.

EXEMPLE PRÀCTIC – REGULARITZACIÓ

El nostre treballador amb un contracte indefinit, solter sense fills, amb ingressos íntegres per al 2018 de 14.572,10 €, abans se li practicava una retenció 6,71%. Hem procedit a regularitzar la situació i a partir del agost li hem de retenir un 1,95%.

El procediment ha estat el següent

Rendiments íntegres 2018………………………. 14.573,35€

Despeses deduïbles (SS) Art19.2……………………………932,73€

Rendiment del treball net = 13.640,62€

 

Ara procedim a calcular la reducció per obtenció de rendiment de treball, amb les dues normatives. En obtenir rendiments de treball net per sota de 14.450

  • Normativa fins 05/07/2018: 3.700 – (1,15625*(13640,62-11250 )) = 935,85
  • Normativa a partir 05/07/2018: 5565 – 1,5*(13640,62 – 13115) = 4776,57
  • 4776,57 – 935,85 = 3840,72 * 0,50 =1920,36
  • Reducció: 935,85 + 1920,36 = 2856.21 €

Per tant

Reducció Caràcter general (art.19.2.f)………………….2.000

Reducció per obtenció de treball ………………………2856,21

Rendiment treball net reduït:  8784,41€

Mínim familiar: 5500

8784,41 * 0,19 = 1669,04

5500 *0.19 = 1054,5

Total= 1669,04 – 1054,5 = 614,54 (CÀLCUL NOVA QUOTA)

Fins 31/07/2018 li hem retingut 464,79

Pel que si la nova quota és 614,54. Ens queda per retenir-li d’Agost a final d’any 149,75 € (614,54-464,79). Així que li retindrem 1,95%.

= (614,54 – 464,79) / 7646,75 = 0.01958 * 100 = 1,95%

 

Espero que hagi estat d’utilitat la meva publicació i per a qualsevol dubte es pot posar en contacte amb el despatx.

Miriam Fuentes

Col·legiada economista nº16029

info@mfjasesoria.com