Bloc

Modificació càlcul de retencions de rendiments del treball amb efectes a partir del 5 de Juliol 2018.

Amb l’aprovació de la llei 6/2018, de 3 de juliol, dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, (BOE de 4 de juliol) es modifica l’article 101 i introdueix una nova disposició addicional 47 ª en la Llei de lRPF.

Com a conseqüència, hi ha tres modificacions en relació amb el càlcul del percentatge de l’impost per retenir el treballador i el límit excloent de retenir. A més d’importants rebaixes per els ingressos íntegres que estiguin entre 13,115 i 16,825 €.

També veurem com dur a terme la regularització de l’impost en la nòmina dels treballadors i a quins treballadors afecta.

1.- Entrada en vigor de la Llei 6/2018 i les seves modificacions

1.1- Nous límits excloents de l’obligació de retenir (anteriorment descrits en l’article 81.1 del Reglament del IRPF). S’estableixen imports majors i es diferencien entre rendiments del treball de caràcter general i pensions o subsidis d’atur.

 

Situació del contribuent Nº fill i altres descendents que donen dret al mínim per descendents.
0 1 2 o més
Contribuent solter, viudo, divorciat o separat legalment. 15.168 16.730
Contribuents que el seu cònjuge no obtingui rendes superiors a 1.500€ anuals, excloses les exemptes. 14.641 15.845 17.492
Altres situacions 12.643 13.455 14.251

En canvi, per a pensions o classes passives del règim de la Segurtat Social, o de prestacions o subsidis d’atur, els límits seran els següents:

Situació del contribuent Nº fill i altres descendents que donen dret al mínim per descendents.
0 1 2 o más
Contribuent solter, viudo, divorciat o separat legalment. 15.106,5 16.451,5
Contribuents que el seu cònjuge no obtingui rendes superiors a 1.500€ anuals, excloses les exemptes. 14.576 15.733 17.386
Altres situacions 13.000 13.561,5 14.184

1.2.- Per determinar la base de retenció (article 83.3 RIRPF) s’adoptaran mesures que augmentin els imports de reducció per obtenció de rendiments del treball regulada en l’article 20 LIRPF per rendiments NETS de treball inferiors a 16.825 euros anuals. Al final de l’article us deixo un exemple pràctic.     

Els contribuents amb rendiments nets de treball inferiors a 16.825 sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500€, reduiran el rendiment net de treball en les següents quantitats:

Reducció per obtenció de rendiments de treball
Contribuents amb rendiments nets de treball igual o inferiors a  13.115€ 5.565€ anuals
Contribuents amb rendiments nets de treball  entre 13.115 y 16.825 euros 5.565€ menys el resultat de multiplicar 1,5 a la diferència entre el rendiment del treball net i 13.115€ anuals

Els imports del segon quadre s’incrementaran en 600€ per pensions o passius el règim de la Seguretat Social y en 1200€ per prestacions o subsidis de l’atur.

1.3. S’incrementa del 50% al 60%, la reducció del percentatge de retenció o ingrés a compte sobre els rendiments de treball quan es tracta de residents a Ceuta o Melilla i que obtinguin allà rendiments de treball que puguin beneficiar-se de la deducció per obtenció de rendes a Ceuta i Melilla prevista en l’article 68.4 de L’IRPF.

2.- A qui afecta?

Aquestes modificacions només afectaran als treballadors que es trobin en alguna d’aquestes tres situacions o varies.

2.1.- Treballadors que els seus rendiments nets del treball en 2018, un cop aplicades les reduccions per irregularitat, no superin els 16.825 euros anuals

2.2.- Residents a Ceuta o Melilla que, al llarg de l’exercici 2018, hagin obtingut rendiments del treball en aquestes ciutats que puguin beneficiar-se de la deducció per obtenció a Ceuta i Melilla de l’art. 68.4 LIRPF.

2.3.- Contribuents que hagin obtingut al llarg de l’exercici 2018 rendiments íntegres anuals no superiors a 22.000 euros i procedeixi aplicar-los el límit que estableix l’article 85.3 del RIRPF sobre la quota de retenció (límit que es veu afectat pels nous límits excloents de l’obligació

3.- Procediment de regularització

En els casos de treballadors que es vegin afectats per aquesta modificació de haurà de dur a terme una regularització del tipus de retenció per adaptar-se a la nova quota de retenció, com indica la D.A 47ª LIRPF.

El tipus de retenció es regularitzarà, si escau, a partir del dia 5 de juliol. No obstant això, la regularització podrà realitzar-se, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que s’abonin a partir de l’1 d’agost, en aquest cas, el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments satisfets amb anterioritat a aquesta data (2017.07.31) es determinarà amb la normativa vigent a 2017.12.31.

Aquestes operacions es podran efectuar mitjançant la utilització de la nova versió del Servei de càlcul de les retencions disponible a la pàgina de l’AEAT a Internet, a partir del 4 de juliol de 2018.

Per poder efectuar correctament la regularització comentada, s’ha d’utilitzar la causa de regularització “11” (Altres causes).

Per no provocar una confusió en els lectors, abans de passar a l’exemple numèric, dir que el procés de regularització és el mateix que per a les restes de casos.

 • Es calcula una nova quota (art.85 RIRPF) aplicant les nova deduccions i exclusions
 • Es calcula el nou tipus de retenció, multiplicant per 100 el quocient obtingut de dividir la nova quota de retenció per la quantia total de retencions (art. 86 RIRPF)
 • A aquesta nova quota li restarem les retencions ja retingudes fins 2018.07.05 o, si s’escau fins 2018.07.31.
 • El nou tipus de retenció s’obtindrà multiplicant per 100 el quocient obtingut de dividir la diferència resultant de l’apartat anterior entre la quantia total de les retribucions que restin fins a final d’any.

EXEMPLE PRÀCTIC – REGULARITZACIÓ

El nostre treballador amb un contracte indefinit, solter sense fills, amb ingressos íntegres per al 2018 de 14.572,10 €, abans se li practicava una retenció 6,71%. Hem procedit a regularitzar la situació i a partir del agost li hem de retenir un 1,95%.

El procediment ha estat el següent

Rendiments íntegres 2018………………………. 14.573,35€

Despeses deduïbles (SS) Art19.2……………………………932,73€

Rendiment del treball net = 13.640,62€

 

Ara procedim a calcular la reducció per obtenció de rendiment de treball, amb les dues normatives. En obtenir rendiments de treball net per sota de 14.450

 • Normativa fins 05/07/2018: 3.700 – (1,15625*(13640,62-11250 )) = 935,85
 • Normativa a partir 05/07/2018: 5565 – 1,5*(13640,62 – 13115) = 4776,57
 • 4776,57 – 935,85 = 3840,72 * 0,50 =1920,36
 • Reducció: 935,85 + 1920,36 = 2856.21 €

Per tant

Reducció Caràcter general (art.19.2.f)………………….2.000

Reducció per obtenció de treball ………………………2856,21

Rendiment treball net reduït:  8784,41€

Mínim familiar: 5500

8784,41 * 0,19 = 1669,04

5500 *0.19 = 1054,5

Total= 1669,04 – 1054,5 = 614,54 (CÀLCUL NOVA QUOTA)

Fins 31/07/2018 li hem retingut 464,79

Pel que si la nova quota és 614,54. Ens queda per retenir-li d’Agost a final d’any 149,75 € (614,54-464,79). Així que li retindrem 1,95%.

= (614,54 – 464,79) / 7646,75 = 0.01958 * 100 = 1,95%

 

Espero que hagi estat d’utilitat la meva publicació i per a qualsevol dubte es pot posar en contacte amb el despatx.

Miriam Fuentes

Col·legiada economista nº16029

info@mfjasesoria.com


Com es determina el percentatge a retenir de IRPF en la nòmina?

 

Tens una nòmina i no saps com funciona la retenció IRPF? Segueix llegint el nostre post que t’ajudarem a entendre la teva nòmina.

La retenció IRPF és un avançament del pagament que després en la declaració de la renda ajustem comptes amb Hisenda. En la mesura de la possible, segons lessituacions familiars del contribuent, en aquest cas treballador, es calcula elpercentatge adequat per s’aproximés el màxim al pagament final.

A més, es pot donar el cas que vostè no estigui obligat a que li retinguin per no arribar a uns límits, o pot vostè tenir dret a una sèrie de reduccions.

De tota manera, ara detallem els passos que vostè ha de tenir en compte per calcular el percentatge d’IRPF. La finalitat del post és que vostè tingui una idea en general de com es calcula el percentatge de retenció en cada cas i informe a cada moment a la seva empresa de la modificació de les seves circumstàncies perquè adeqüin el seu percentatge de retenció.

[+] Veure post complet


La jubilació i la jubilació anticipada

La finalitat d’aquest article és conèixer el procediment i requisits per accedir a la jubilació i conèixer les diferències entre dues figures que acostumem a relacionar, la prejubilació i la jubilació anticipada. D’aquesta manera podreu conèixer quin és més favorable en cada cas particular, i optar per una opció o per l’altra.

1.Preámbul:

Com sabem La Llei 21/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social introdueix a partir de l’1 de gener de 2013, importants variacions en tema de jubilació, com és el cas de l’edat mínima d’accés, càlcul de la base reguladora o l’escala de percentatges aplicable. No obstant això, comptem amb un llarg període transitori perquè el canvi no sigui tan dràstic i hi hagi una bona adaptació

Finalment, destacar la Llei 23/2012, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i d’índex de revalorització del sistema de pensions de la Seguretat Social, vincula l’import de les pensions de jubilació del sistema de la Seguretat Social a la evolució de l’esperança de vida dels pensionistes, tot i que s’aplicarà a les pensions de jubilació que es facin efectives a partir l’1 de gener del 2019.

Encara que, una vegada comentat el del paràgraf anterior, se seguirà aplicant la regulació de la pensió de jubilació vigents abans del 2 d’agost de2011, a les pensions de jubilació que es causin abans d’1 de gener del 2016

2.Pre jubilació

La prejubilació és un simple acord particular entre empresari i treballador que no està regulat per la Seguretat Social, com en el cas de la jubilació anticipada. En aquest cas no hi ha una edat legal per poder pre-jubilar-se, encara que si hi ha requisits a complir. En aquests casos, en les pimes, majoritàriament no hi ha empreses que tinguin plans de pre-jubilació i les empreses no estan obligades d’oferir-lo ni acceptar la pre-jubilació. Ja que repeteixo es tracta d’un pacte i ha d’existir mutu acord.

En general, és que grans empreses ofereixin als treballadors que s’acosten a l’edat de jubilació la possibilitat de prejubilar-se, aquesta etapa dura des del moment en què tots dos cessen la relació laboral i signen un pacte de prejubilació fins que el treballador arriba a la edat de jubilació, moment en què passa a ser jubilat i depèn del sistema públic de la seguretat social.

Pel que fa a la retribució, s’associa a un acomiadament pròpiament. El treballador percebrà una indemnització. El més habitual és pactar un esquema en què es mantingui aproximadament un70-80% del salari brut del treballador, depenent de la durada del període de prejubilació.

Durant aquest període el treballador seguirà cotitzant a la Seguretat Social i l’empresa li pagarà la part proporcional acordada del sou. És a dir, mentre el treballador cobra l’atur se segueix cotitzant, ja que les prejubilacions han de subscriure un conveni especial entre treballador i seguretat social, mitjançant el qual el treballador cotitza des del moment en què li cessen del treball.

.

3. Jubilació i Jubilació Anticipada

Com ja sabem per accedir a la jubilació en l’actualitat hem de:

 • Estar afiliats en alta o assimilat
 • Complir
  • 67 anys d’edat.
  • 65 anys quan s’acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització (no pagues extres)
   • Això es farà de forma transitòria en 15 anys fins el 2027.
    • Pel que va començar el 2013 exigint un mínim de 35 anys i 3 mesos, i cada any augmentés 3 mesos el mínim, així per exemple en 2014 s’exigia 35 anys i 6 mesos fins a arribar a 38 anys i 3 mesos en 2025.
    • En coherència amb això, els que acreditin un període inferior a l’exigit per a accedir, se’ls veurà incrementada l’actual edat mínima en un mes més durant cada any posterior.
     • P.E: Si el 2014 no arribes al que s’exigeix ??35 anys i 6 mesos, la teva edat mínima per accedir serà de 65 anys i 2 mesos.
   • Llavors per el 2017
2017 36 anys i 3 mesos més 65 anys
Menys de 36 anys i 3 mesos 65 anys i 5 mesos

 

Es podrà accedir a una edat anterior en els següents casos per als que estiguin en situació d’alta o alta assimilada.

 • Jubilació a partir dels 60 anys dels treballadors que hagin tingut la condició de mutualistes en alguna Mutualitat Laboral per compte aliè abans d’1 de gener de de 1967.
 • Jubilació anticipada derivada del cessament en el treball per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador.
 • Accés a la jubilació anticipada per voluntat del interessat. En aquest apartat hem centraré més, ja que és el cas més comú de jubilació anticipada.
  • Requisits
   • Tenir complerta una edat inferior a 2 anys, com a màxim, a l’edat que en cada cas sigui aplicable (art.205.1 a) i disp. Transf. 7 de la LGSS) sense coeficients reductors.
   • Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys, sense tenir en compte la part proporcional de pagues extres
   • Tenir un període mínim de cotització de 15 anys, dels quals almenys 2 anys han d’estar compresos dins dels 15 immediatament anteriors a aquest moment.
   • Que l’import de la pensió a percebre resulti superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat per la seva situació familiar en complir els 65 anys d’edat.
  • Reduccions de la pensió: en accedir a la prestació de forma primerenca ha d’haver una reducció per cada trimestre o fracció de trimestre que, en el moment del fet causant, li falta al treballador per complir l’edat legal de jubilació.
   • 2% per trimestre amb menys i 38 anys i 6 mesos cotitzats
   • 1,875% per trimestre amb 38 anys i 6 mesos cotitzats o més, i menys de 41 anys i 6 mesos.
   • 1,75% per trimestre, amb 41 anys i 6 mesos o més, i menys de 44 anys i 6 mesos.
   • 1,625% per trimestre, amb 44 anys i 6 mesos més cotitzats.

 

El tema de la jubilació és molt extens, podríem redactar més pàgines parlant dels tràmits, càlcul base reguladora, quantia pensió, etc … Però ens hem centrat en tingueu una idea bàsica de les possibilitats que existeixen i els seus requisits generals. També hi ha la jubilació parcial.

Per a més informació o consultes sobre un cas particular, poseu-vos en contacte amb el meu despatx i l’assessorarem i tramitarem la seva jubilació


 • Categoria

 • Arxius

 • Calendari

  abril 2021
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
  « març    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930