Bloc

Model 720 – Declaració béns i drets situats a l’estranger

El model 720 és una declaració de caràcter informatiu sobre béns i drets situats a l’estranger, que s’ha de presentar a Hisenda Pública. La seva regulació ve determinada per l’Ordre HAP / 72/2013, de 30 de gener, per la qual s’aprova l’esmentat model i per la disposició addicional divuitena de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que específica el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació.

A continuació, exposem les característiques més rellevants del model i les conseqüències que es deriven de la manca de presentació o presentació fora de termini

 

 

 • Termini: Entre l’1 de gener i 31 de març de l’any següent a aquell a què es refereixi la informació a subministrar.
 • Subjectes obligats a presentar: Estan obligats a presentar les persones físiques i jurídiques o entitats residents a l’estat espanyol, inclosos els obligats tributaris residents als territoris forals del País Basc i Navarra. A més, l’obligació de declarar s’estén també a aquelles figures que a més d’ostentar titularitat sobre el bé, posseeixen algun poder de disposició sobre aquests béns. En concret, també han de declarar les persones que tinguin la condició de representants, apoderats o beneficiaris dels béns o drets.
 • Contingut Declaració
  • Comptes i dipòsits oberts en entitats bancàries ubicades a l’estranger
   • Raó social o denominació i domicili de l’entitat bancària.
   • Identificació completa de les comptes.
   • Data obertura o cancel·lació
   • Saldos de les comptes a 31 de desembre i saldo mitjà de l’últim trimestre de l’any.
   • Saldo de la compte en la data en que es va deixar de tenir la condició de titular o altres poders de disposició o titulars reals.
  • Valors representatius de la participació en qualsevol tipus d’entitat.
   • Valors: Denominació de la entitat o cessionari, domicili i saldo a 31 de desembre de cada any dels valors. Tenim que especificar també número, classe d’acció i valor
   • Accions i participacions de IIC: Denominació de la ICC i el seu domicili, així com número, tipus i valor liquidatiu a final d’any.
   • Assegurances: Denominació entitat asseguradora i domicli, així com el valor de rescat per el prenedor a 31 de desembre.
   • Rendes temporals o vitalícies: Denominació Entitat asseguradora i domicili, així com valor de capitalització a 31 de desembre.
  • Béns immobles
   • Identificació
   • Situació
   • Data adquisició
   • Valor adquisició
  • Límits – Exempcions: Una cop aclarit de què tenim d’informar, analitzem els límits i  els casos en que no estem obligats a presentar el model 720.
   • Quan no es superi els 50.000€ per cada conjunt de béns especificats en el punt anterior. Si es supera el límit conjunt d’un d’ells, s’haurà d’informar de la resta de grups amb independència del seu valor individual
   • No hauran de presentar els que siguin titulars d’entitats totalment exemptes  de l’Impost de Societats.
   • En el cas de les comptes corrents, no hauran de declarar aquelles obertes en el estranger de entitats domiciliades a España, que hauran de ser objecte de declaració per les entitats mateixes.
  • Sancions: Tot i ser una declaració informativa, la falta de presentació, presentació fora de termini o dades incorrectes pot portar conseqüències molt greus.
   • Sancions per no informar o fer-ho erròniament.
    • Multa de 5.000€ per cada dada o conjunt de dades que s’hauria hagut d’incloure en la declaració o hagués estat informada de forma incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000€.
    • Multa de 100€ per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 1.500€ quan la declaració hagi estat presentada fora de termini sense requeriment previ de la Administració Tributaria.
   • Renda no declarada que comporta Guany Patrimonial no justificat: A més a més de les sancions exposades en el punt anterior, si Hisenda descobreix els béns obligarà a els subjectes passius a imputar-los en l’exercici més antic entre els no prescrits susceptibles de regularització. En el cas de persones jurídiques en l’Impost de Societats y en el cas de persones físiques s’integrarà en la base liquidable general de la seva renta. Pel que la sanció s’estableix en el 150% de la quota íntegra (IRPF o IS) corresponent al guany patrimonial  no justificat.
 • Comentari: En 2013 es va denunciar davant la Comissió Europea el model, apel·lant als articles del Tractat de la UE que es refereixen a les llibertats de circulació de persones i capitals. Pel qual, es va obrir un procediment de infracció contra España. Com a conseqüència, la Comissió Europea afirma que les sancions són desproporcionades, discriminatòries i estan en conflicte amb les llibertats fonamentals de la UE, de manera que exigeix des de Brussel·les canvis immediats o es portarà al Tribunal de Justícia comunitari.

Permís treballadors per poder exercir el seu dret a vot

Ens apropem a la data de les eleccions autonòmiques, 21 de desembre és la data escollida. Coincidint amb un dia laborable, la llei electoral permet als treballadors poder gaudir d’un permís retribuït (no es descompte del sou) per poder exercir el seu dret a vot.

 

Aquest permís es regula en funció de la coincidència entre l’horari laboral del treballador i l’horari d’obertura de les meses electorals. Per tant, els permisos s’estableixen de la següent forma:

 

 1. 2 hores: Si la jornada laboral coincideix amb 2 i menys de 4 hores amb el d’obertura de les meses.
 2. 3 hores: Si la jornada laboral coincideix amb 4 i menys de 6 hores amb el d’obertura de les meses.
 3. 4 hores: Si la  jornada laboral coincideix amb 6 o més hores amb el d’obertura de les meses.

[+] Veure post complet


MFJ Assessoria Empresarial obre portes

Bon dia a tothom,

Ens plau informar-vos en aquest comunicat que MFJ Assessoria Empresarial en breus obrirà portes. Ho farà a inicis del 2018, exactament el 02 de Gener del 2018.

Prèviament s’elaborava el treball presindint d’un punt fix, però el volum de treball ha augmentat i hem apostat per invertir en un local per poder oferir millor servei i proximitat al client.

 

La ubicació és la següent:

C/Sant Andreu nº54 Local Dreta

17834 MATA (Porqueres)

Girona

 


Comunicat sobre ajornaments i fraccionaments dels impostos ITPAJD i l’ISD de l’Agència Tributaria de Catalunya.

Iniciem el nostre bloc, facilitant la informació relativa a l’últim comunicat emès per l’Agencia Tributaria de Catalunya el passat 5 de desembre. En el esmentat comunicat anunciaven la disponibilitat d’una nova funcionalitat a la seu electrònica; la presentació telemàtica d’ajornaments i fraccionaments dels imports corresponents a les autoliquidacions dels següents impostos

– sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (model 600, excepte vehicles)

– sobre successions i donacions (model 650, 651, 651 i 653)

[+] Veure post complet


 • Categoria

 • Arxius

 • Calendari

  abril 2021
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
  « març    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930