Bloc

Qui forma unitat familiar en la declaració de la renda

Entendre bé el concepte unitat familiar per a la presentació de la declaració de la renda és molt important a l’hora d’incloure els fills en la declaració. I és que no formarem unitat familiar de la mateixa manera mitjançant matrimoni, que en el cas de família monoparental o parella en la qual no hi ha vincle matrimonial. A conseqüència tindrem unes deduccions que hem de tenir en compte.

 

 

El primer que hem de fer és delimitar en matèria fiscal, el significat d’unitat familiar. Pel que acudim a l’article 82 LIRPF per conèixer en quines situacions es pot accedir a la tributació conjunta quan hi ha unitat familiar.

 1. La integrada pels cònjuges no separats legalmentey, si n’hi ha:
  1. Els fills menors, amb excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents d’aquests.
  2. Els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada
 2. En els casos de separació legal, o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o altres i que reuneixin els requisits a què es refereix la regla 1a d’aquest article

Hem de precisar que es valorarà la situació existent a 31 de desembre de cada any i molt important, no es pot formar part de dues unitats familiars al mateix temps.

Altres peculiaritats a tenir en compte de la tributació conjunta:

 • la tributació conjunta no vincularà per a períodes successius
 • L’opció per la tributació conjunta ha d’incloure la totalitat dels membres de la unitat familiar. Si un d’ells presenta declaració individual, els altres han d’utilitzar el mateix règim.

Reduccions

A continuació exposem les reduccions per tributació conjunta que aplicarem a la base imposable general, la qual no podrà ser negativa a conseqüència de les reduccions

 1. Matrimoni: El matrimoni que opti per tributar de manera conjunta obtindrà una reducció de 3.400 euros anuals.
 2. Famílies monoparentals: A les famílies, en cas de separació legal o no mediació matrimoni, formades pel pare o mare i tots els fills sempre que només visquin amb un progenitor, tindran dret a una reducció de 2.150 euros anuals.

No és aplicable, la reducció de 2.150 euros ni tindrà dret a ella, en els casos en què el progenitor que opti per la tributació conjunta formant unitat familiar amb els seus fills, i no hi hagi vincle matrimonial, perquè l’altre progenitor si conviu amb el fill a comú. Per tant Hisenda no ho considera una família monoparental, ja que tots dos pares conviuen amb el fill o fills.

Anem a especificar a continuació els següents casos més comuns

 

Parella de fet

Per AEAT no hi ha possibilitat que una parella de fet pugui tributar de manera conjunta i per tant no poden formar unitat familiar progenitors i fills. Per tant, en aquests casos, els fills s’han d’incloure en la declaració de la renda d’un dels progenitors per formar unitat familiar, i es pot canviar cada any.

En els casos en què uns fills visquin amb el pare i altres amb la mare, només podran formar unitat familiar amb un dels progenitors la totalitat dels fills.

Separació legal

En cas de separació, com passa amb les parelles de fet, es formaria una unitat familiar monoparental enfront de la unitat familiar biparental que tindríem en el matrimoni.

A la separació financera només un dels pares pot incloure els fills en la declaració i haurà de ser el que convisqui amb ells i a qui el jutge hagués concedit la custòdia. L’altre pare podrà, en cas d’intervenir sentència judicial, beneficiar-se del tractament de la pensió alimentària i compensatòria en l’IRPF pot desgravar o reduir part de les quantitats aportades.


Donar un immoble al nostre fill pel seu primer habitatge habitual

És habitual que uns pares arribat a un punt es plantegin l’opció donar un immoble al seu fill perquè passi a ser el seu primer habitatge habitual. Pel que especifiquem el terme “donar“:

“Acte de liberalitat, entre vius, en el qual la persona donant disposa a títol gratuït d’una cosa o dret a favor de la persona donatària, que l’adquireix quan l’accepta.”

Però, què passa? Moltes són les raons, òbviament econòmiques, que fa replantejar aquesta operació, a causa dels costos. Tot i que és una donació, hem de saber que donar un immoble al nostre fill per habitatge habitual gaudeix de certes reduccions i avantatges que pot ser que ens faciliti les coses.

Que requisits que s’han de complir per acollir-se a la reducció:

 • Formalitzar donació mitjançant escriptura pública
 • El donatari, en aquest cas el fill, no pot tenir més de trenta-sis anys, llevat que tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • La base imposable total de la darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques presentada pel fill no podrà ser superior, restats els mínims personals i familiars, a 36.000 €
 • En el cas de donacions de diners, el fill haurà d’adquirir l’habitatge en un termini de tres mesos.

Vull precisar que tractem de l’impost de donació que el pagament el donatari, en aquest cas el fill. Després cal estudiar i tenir en compte la plusvàlua que pagarà el donant, en aquest cas el pare, i com tributarà en la declaració de la renda del guany que generés la donació de l’immoble. És a dir el donant tributarà en IRPF, per guany generat que serà la diferència entre el valor d’adquisició de l’immoble i el valor de transmissió-donació.

Un cop tenim clar la nostra operació, procedim al càlcul de l’impost de donació amb un exemple bàsic.

“El Sr. X dona al seu fill el seu pis a Girona” Salt “perquè es transformi en la seva primera vivenda. Aquest immoble no té cap càrrega i el seu valor cadastral és de 84.854,96 €. Pel que calcularem l’impost de donació. “

 • Càlcul Base Imposable

La base imposable és el valor real que serà el resultat de la diferència entre el valor net / real menys les càrregues si n’hi ha.

Com obtenim el valor net? Mitjançant els coeficients que es publiquin, en el nostre cas a Agència Tributària de Catalunya. El coeficient ho aplicarem al valor cadastral.

Coeficient Salt: 1,50

Base Liquidable: 84.854,96*1,5= 127.282,44€

En el paràgraf últim donaré una pinzellada, en els casos de donació d’immoble amb càrrega hipotecària, classificades com donacions especials.

 • Càlcul Base Liquidable

Un cop tenim la base imposable li apliquem la reducció que ens correspon. En aquest cas la reducció per la donació d’un habitatge que serà el primer habitatge habitual del descendent, correspon al 95% del valor de l’habitatge o import diners donat, amb un màxim de reducció de 60.000 €. El límit per a discapacitats s’augmenta a 120.000 €.

Reducció: 60.000€

95% del valor habitatge = 120.918,32€ com supera  60.000€ no podem aplicar-ho

Base liquidable: 127.282,44- 60.000 = 67.282,44

 

 • Deute tributari

En el nostre cas aplicarem les tarifes reduïdes ja que es tracta de transmissions a favor de contribuents dels grups I i II.

Base liquidable fins Cuota íntegra Resta Base Liquidable Tipus (%)
0 0 200.000 5
200.000 10.000 600.000 7
600.000 38.000 En endavant 9

Deute: 67.282,44 * 5% =3.364,12€

 • Cuota tributaria

Per acabar apliquem a la quota íntegra el coeficient multiplicador que correspongui. En el nostre cas no ens varia ja que pertanyem al grup I i ??II.

Grup parentiu

Grups I i II Grup III Grup IV
1 1,5882 2

 

En el cas de donacions amb hipoteques, caldrà liquidar dos impostos. D’una banda com traspassem la hipoteca, el valor dels crèdits actual tributarà per l’impost sobre transmissions patrimonials. I per l’altra pate la diferència en re el valor de l’immoble i el valor d’hipoteca vigent tributarà per l’impost de donació.

Per a qualsevol dubte o aprofundiment del tema, poden contactar amb el meu despatx mitjançant e-mail o telèfon. Els atendrem amb una atenció personalitzada.

 

Miriam Fuentes

Economista 16029

 

 


Com es determina el percentatge a retenir de IRPF en la nòmina?

 

Tens una nòmina i no saps com funciona la retenció IRPF? Segueix llegint el nostre post que t’ajudarem a entendre la teva nòmina.

La retenció IRPF és un avançament del pagament que després en la declaració de la renda ajustem comptes amb Hisenda. En la mesura de la possible, segons lessituacions familiars del contribuent, en aquest cas treballador, es calcula elpercentatge adequat per s’aproximés el màxim al pagament final.

A més, es pot donar el cas que vostè no estigui obligat a que li retinguin per no arribar a uns límits, o pot vostè tenir dret a una sèrie de reduccions.

De tota manera, ara detallem els passos que vostè ha de tenir en compte per calcular el percentatge d’IRPF. La finalitat del post és que vostè tingui una idea en general de com es calcula el percentatge de retenció en cada cas i informe a cada moment a la seva empresa de la modificació de les seves circumstàncies perquè adeqüin el seu percentatge de retenció.

[+] Veure post complet


Tributació de la venda d’immobles en la declaració de la renda

S’apropa l’esperada declaració de la renda 2017 i el despatx de MFJ Assessoria Empresarial us assessorem sobre una transacció bastant comú, la venda d’immobles. Presti atenció al següent article si en el any 2017 ha dut a terme una venda d’immoble.

La venda d’immobles tributa com a guany patrimonial en la base imposable de l´estalvi del IRPF. A continuació veurem com es calcula el guany i el que més interessa, les possibles reduccions i exempcions. És a dir, quan no tributa el guany patrimonial obtingut per la venda del nostre immoble.

Primer, especifiquem com determinar el valor d’adquisició i el valor de venda.

 • Valor adquisició: Import real d’adquisició + cost de millores o inversió + Despeses i tributs accessoris, exclosos interessos – Amortitzacions.
 • Valor venda: Import real transmissió menys les despeses i tributs relacionats amb al venda que han estat suportats pel venedor.

Al guany patrimonial obtingut per la diferència entre el valor d’adquisició i valor de venda, se li aplicarà el tipus impositiu corresponent a l’escala dictada per AEAT en relació a la base del estalvi; fins a 6.000 euros tributaran pel 19%, entre 6.000€ i fins 50.000€ euros al 21% i a partir de 50.000 euros es pagarà el 23% a Hisenda.

Abans de passar a l’exemple numèric, parlem de les deduccions i exempcions.

 • Reducció del guany en els casos d’elements patrimonials adquirits abans del 31 de desembre del 1994,conforme a la Disposició Transitòria Novena de la Llei del IRPF. Però a partir del 1 de Gener del 2015 es va establir un límit de 400.000€ per aplicar aquest règim.
 • Reducció del guany de la venda del teu habitatge habitual per reinversió en un nou habitatge habitual en un termini de dos anys, conforme al article 38.1 de la Llei del IRPF. Quan l’import reinvertit sigui inferior al total del percebut en la transmissió, només estarà exempt la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida.
 • Exempció de tributació els guanys patrimonials de la transmissió de elements patrimonials elaborats per contribuents majors de 65 anys, sempre i quan l’import total obtingut per la transmissió es destini a adquirir un nou habitatge habitual en les condicions i límits que estipulen els articles 41 i 42 del Reglament del IRPF o en la constitució d’una renta vitalícia assegurada al seu favor, en un termini de sis mesos. L’import màxim que es podrà destinar a les rendes vitalícies serà de 240.000€. Si l’import reinvertit és inferior al rebut, realitzaríem el mateix càlcul que en el punt anterior.
 • Estaran exemptes en un 50% els guanys patrimonials que es posin de manifest amb la transmissió d’immobles urbans adquirits a titula lucratiu entre el 12 de maig del 2012 i el 31 de desembre del 2012. No serà aplicable en el cas de que l’immoble hagi estat adquirit o venut al cònjuge o familiar fins a segon grau.

En el cas que la venda generi una pèrdua patrimonial al venedor, per exemple que el preu de venda sigui inferior al preu de compra, no ha de tributar. Esmentada pèrdua es podrà compensar amb els guanys obtingut ens els quatre exercicis següents.

I per acabar, en el cas de que la venda es pacti en terminis, és a dir una part el dia de l’escriptura, i tres quotes en els tres anys restants, en virtut a l’article 14.2,d) de LIRPF s’imputarà el guany en el temps dels terminis.

Exemples numèrics

 1. Reinversió habitatge habitual

Sr.XX va adquirir la seva casa el 20 de febrer de 2013 per 200.000€. El dia 20 de març de 2016 la ven per 250.00€. A finals del 2016 adquireix una nova casa que serà el seu habitatge habitual per 220.000€.

L’import del guany patrimonial serà:

250.000 – 200.000 = 50.000€

Per aplicació del art 38.1 de LIRPF, com que reinverteix una part, 220.000€, quedarà exempta :

Reinversió 250.000€ à Exempt 50.000€

Reinversió 220.000€ à Exempt X

X= 44.000€

 

 1. Venda immoble adquirit amb anterioritat al 31/12/1994

El Sr. XX ven el dia 20 de gener del 2016 per 250.000€ un habitatge adquirit el dia 20 de gener del 1992 per 120.000€. El 2 d’abril del 2016, el Sr. XX paga en concepte de IIVTNU 8.000€.

(1) L’import del guany serà:

(250.000 – 8.000) – 120.000 = 122.000€*

(2) A continuació calculem la reducció (disp.trans.novena de la LIRPF)

Guany patrimonial generat abans del 20 de gener de 2006

Període fins 20-1-06 à 14 anys

Període fins 20-1-16à 24 anys

122.000€ x(14/24) = 71.166,67€

A continuació, calculem el període de tinència fins 31-12-1996 à APROX. 5 anys

Coeficient reductor [(5-2) x 11,11%] = 33,33%

71166,67 * 33,33% = 23.719.85€*

El guany patrimonial a declarar és: 122.000 – 23719,85 = 98.280,15€

 

 


Declaració de la renda 2017 – AEAT

Fuentes Jiménez, Miriam – 16029 Economista

C/Sant Andreu 54 Local Dreta, 17834, Mata (Porqueres)

659-18-07-09 / 972 – 78 – 12 – 66  info@mfjasesoria.com

A Mata, 16 de Febrer del 2018

Estimats clients:

De cares a la confecció de la seva renda 2017, ens plau enviar-vos aquesta carta informativa on resumirem els documents que caldria portar el dia de la cita. No tot el que s’exposa es necessari per la presentació de la renda. Per això exposarem inicialment el que es necessari generalment i llavors segons les circumstancies de cada cas, el que s’haurà de dur a més a més.

 • DOCUMENTACIÓ GENERAL
  • D.N.I original i fotocòpia del DNI de tots els que apareixen en la declaració.
  • IBAN de la compta bancaria
  • Referencies cadastrals dels immobles de Propietat o lloguer.
  • En tot cas, carnet de família nombrosa o document acreditatiu % discapacitat.

 

 • DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA
  • Rendiments de treball
   • Certificat retencions empresa
   • Documentació acomiadament o renúncia.
  • Rendiments de capital immobiliari
   • Justificants del rebuts dels lloguer de pisos, locals o garatges (contractes…) i despeses deduïbles (factures).
  • Rendiments de capital mobiliari
   • Certificats d’empresa, entitats financeres, assegurances (operacions de capitalització i de contractes d’assegurança de vida o invalidesa), contractes, rebuts de despeses ,etc…
  • Rendiment per activitat econòmica
   • Estimació objectiva (MÒDULS): documents acreditatius dels elements o paràmetres de l’activitat utilitzats durant l’any.
   • Segons activitat: personal assalariat, consum energia elèctrica, superfície local, potencia fiscal vehicle, ingressos, llibre de béns d’inversió.
  • Pèrdues i Guanys Patrimonials
   • Venda habitatge habitual:
    • Escriptures de compra i de venta
    • Dates d’adquisició i transmissió
    • Imports reals, despeses i tributs de compra i venta
    • Les declaracions dels exercicis on es van practicar deducció per l’habitatge venut.
    • Dades préstec hipotecari i el capital pendent d’amortitzar.
   • Transmissions d’immobles adquirits per herència
    • Escriptura d’adjudicació o acceptació de la herència
    • Dades d’adquisició i transmissió
    • Imports reals, despeses i tributs d’adquisició i venda.
   • Per venda d’accions, immobles o altres béns, fons d’inversió , premis, etc..
    • Escriptures o documentació acreditativa
    • Dades d’adquisició i transmissió
    • Imports reals, despeses i tributs de compra i venda.
    • Certificats de fons d’inversió.
   • Per subvencions rebudes: justificant de les mateixes.
  • Regularitzacions
   • Per devolució d’interessos de clàusula sòl.
  • Altres documents.
   • Per adquisició d’habitatge habitual amb ampliació de préstec: saldos pendents d’amortitzar.
   • Hipoteca: rebuts assegurances.
   • Per lloguer d’habitatge: NIF arrendador i quantitats pagades.
   • Donatius: justificants.

Per tal d’agilitzar la presentació de la declaració de Renda es pot avançar la documentació per e-mail info@mfjasesoria.com indicant el vostre nom o portar-ho al nostre despatx abans del dia de la cita, en la direcció que apareix en la part superior.

Atentament,

Fuentes Jiménez, Miriam


 • Categoria

 • Arxius

 • Calendari

  abril 2021
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
  « març    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930