Bloc

Hisenda i el Govern de Pedro Sánchez estudien la possibilitat de rebaixar l’Impost de Societats

Actualment, s’està estudiant la possibilitat de rebaixar el tipus impositiu de l’Impost de Societats, del 25% al ??23%. D’aquesta rebaixa serien beneficiaris totes aquelles empreses que facturessin menys d’un milió d’euros, al voltant de 1,4 milions de pimes. Aquesta possibilitat deriva de les negociacions fiscals amb el grup de Podem per poder aconseguir la seva suport parlamentari.

 

Us deixo l’enllaç de la notícia de la font “Cinco días

 

 


Modificació càlcul de retencions de rendiments del treball amb efectes a partir del 5 de Juliol 2018.

Amb l’aprovació de la llei 6/2018, de 3 de juliol, dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, (BOE de 4 de juliol) es modifica l’article 101 i introdueix una nova disposició addicional 47 ª en la Llei de lRPF.

Com a conseqüència, hi ha tres modificacions en relació amb el càlcul del percentatge de l’impost per retenir el treballador i el límit excloent de retenir. A més d’importants rebaixes per els ingressos íntegres que estiguin entre 13,115 i 16,825 €.

També veurem com dur a terme la regularització de l’impost en la nòmina dels treballadors i a quins treballadors afecta.

1.- Entrada en vigor de la Llei 6/2018 i les seves modificacions

1.1- Nous límits excloents de l’obligació de retenir (anteriorment descrits en l’article 81.1 del Reglament del IRPF). S’estableixen imports majors i es diferencien entre rendiments del treball de caràcter general i pensions o subsidis d’atur.

 

Situació del contribuent Nº fill i altres descendents que donen dret al mínim per descendents.
0 1 2 o més
Contribuent solter, viudo, divorciat o separat legalment. 15.168 16.730
Contribuents que el seu cònjuge no obtingui rendes superiors a 1.500€ anuals, excloses les exemptes. 14.641 15.845 17.492
Altres situacions 12.643 13.455 14.251

En canvi, per a pensions o classes passives del règim de la Segurtat Social, o de prestacions o subsidis d’atur, els límits seran els següents:

Situació del contribuent Nº fill i altres descendents que donen dret al mínim per descendents.
0 1 2 o más
Contribuent solter, viudo, divorciat o separat legalment. 15.106,5 16.451,5
Contribuents que el seu cònjuge no obtingui rendes superiors a 1.500€ anuals, excloses les exemptes. 14.576 15.733 17.386
Altres situacions 13.000 13.561,5 14.184

1.2.- Per determinar la base de retenció (article 83.3 RIRPF) s’adoptaran mesures que augmentin els imports de reducció per obtenció de rendiments del treball regulada en l’article 20 LIRPF per rendiments NETS de treball inferiors a 16.825 euros anuals. Al final de l’article us deixo un exemple pràctic.     

Els contribuents amb rendiments nets de treball inferiors a 16.825 sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500€, reduiran el rendiment net de treball en les següents quantitats:

Reducció per obtenció de rendiments de treball
Contribuents amb rendiments nets de treball igual o inferiors a  13.115€ 5.565€ anuals
Contribuents amb rendiments nets de treball  entre 13.115 y 16.825 euros 5.565€ menys el resultat de multiplicar 1,5 a la diferència entre el rendiment del treball net i 13.115€ anuals

Els imports del segon quadre s’incrementaran en 600€ per pensions o passius el règim de la Seguretat Social y en 1200€ per prestacions o subsidis de l’atur.

1.3. S’incrementa del 50% al 60%, la reducció del percentatge de retenció o ingrés a compte sobre els rendiments de treball quan es tracta de residents a Ceuta o Melilla i que obtinguin allà rendiments de treball que puguin beneficiar-se de la deducció per obtenció de rendes a Ceuta i Melilla prevista en l’article 68.4 de L’IRPF.

2.- A qui afecta?

Aquestes modificacions només afectaran als treballadors que es trobin en alguna d’aquestes tres situacions o varies.

2.1.- Treballadors que els seus rendiments nets del treball en 2018, un cop aplicades les reduccions per irregularitat, no superin els 16.825 euros anuals

2.2.- Residents a Ceuta o Melilla que, al llarg de l’exercici 2018, hagin obtingut rendiments del treball en aquestes ciutats que puguin beneficiar-se de la deducció per obtenció a Ceuta i Melilla de l’art. 68.4 LIRPF.

2.3.- Contribuents que hagin obtingut al llarg de l’exercici 2018 rendiments íntegres anuals no superiors a 22.000 euros i procedeixi aplicar-los el límit que estableix l’article 85.3 del RIRPF sobre la quota de retenció (límit que es veu afectat pels nous límits excloents de l’obligació

3.- Procediment de regularització

En els casos de treballadors que es vegin afectats per aquesta modificació de haurà de dur a terme una regularització del tipus de retenció per adaptar-se a la nova quota de retenció, com indica la D.A 47ª LIRPF.

El tipus de retenció es regularitzarà, si escau, a partir del dia 5 de juliol. No obstant això, la regularització podrà realitzar-se, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que s’abonin a partir de l’1 d’agost, en aquest cas, el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments satisfets amb anterioritat a aquesta data (2017.07.31) es determinarà amb la normativa vigent a 2017.12.31.

Aquestes operacions es podran efectuar mitjançant la utilització de la nova versió del Servei de càlcul de les retencions disponible a la pàgina de l’AEAT a Internet, a partir del 4 de juliol de 2018.

Per poder efectuar correctament la regularització comentada, s’ha d’utilitzar la causa de regularització “11” (Altres causes).

Per no provocar una confusió en els lectors, abans de passar a l’exemple numèric, dir que el procés de regularització és el mateix que per a les restes de casos.

 • Es calcula una nova quota (art.85 RIRPF) aplicant les nova deduccions i exclusions
 • Es calcula el nou tipus de retenció, multiplicant per 100 el quocient obtingut de dividir la nova quota de retenció per la quantia total de retencions (art. 86 RIRPF)
 • A aquesta nova quota li restarem les retencions ja retingudes fins 2018.07.05 o, si s’escau fins 2018.07.31.
 • El nou tipus de retenció s’obtindrà multiplicant per 100 el quocient obtingut de dividir la diferència resultant de l’apartat anterior entre la quantia total de les retribucions que restin fins a final d’any.

EXEMPLE PRÀCTIC – REGULARITZACIÓ

El nostre treballador amb un contracte indefinit, solter sense fills, amb ingressos íntegres per al 2018 de 14.572,10 €, abans se li practicava una retenció 6,71%. Hem procedit a regularitzar la situació i a partir del agost li hem de retenir un 1,95%.

El procediment ha estat el següent

Rendiments íntegres 2018………………………. 14.573,35€

Despeses deduïbles (SS) Art19.2……………………………932,73€

Rendiment del treball net = 13.640,62€

 

Ara procedim a calcular la reducció per obtenció de rendiment de treball, amb les dues normatives. En obtenir rendiments de treball net per sota de 14.450

 • Normativa fins 05/07/2018: 3.700 – (1,15625*(13640,62-11250 )) = 935,85
 • Normativa a partir 05/07/2018: 5565 – 1,5*(13640,62 – 13115) = 4776,57
 • 4776,57 – 935,85 = 3840,72 * 0,50 =1920,36
 • Reducció: 935,85 + 1920,36 = 2856.21 €

Per tant

Reducció Caràcter general (art.19.2.f)………………….2.000

Reducció per obtenció de treball ………………………2856,21

Rendiment treball net reduït:  8784,41€

Mínim familiar: 5500

8784,41 * 0,19 = 1669,04

5500 *0.19 = 1054,5

Total= 1669,04 – 1054,5 = 614,54 (CÀLCUL NOVA QUOTA)

Fins 31/07/2018 li hem retingut 464,79

Pel que si la nova quota és 614,54. Ens queda per retenir-li d’Agost a final d’any 149,75 € (614,54-464,79). Així que li retindrem 1,95%.

= (614,54 – 464,79) / 7646,75 = 0.01958 * 100 = 1,95%

 

Espero que hagi estat d’utilitat la meva publicació i per a qualsevol dubte es pot posar en contacte amb el despatx.

Miriam Fuentes

Col·legiada economista nº16029

info@mfjasesoria.com


Hisenda obliga a informar del lloguer d’habitatges per ús turístic amb el model 179

Nou mecanisme d’Hisenda per controlar el lloguer turístic d’immobles.

Entra en vigor el nou model 179 “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques” amb la publicació al BOE el 30 de maig de 2018 de l’Ordre HFP / 544/2018, de 24 de maig, i estableix la forma, termini i lloc de presentació, i la resta de dades necessàries per al correcte compliment d’aquesta nova obligació..

A més a finals de 2017 amb el Reial Decret 1070/2017 es va incorporar el nou article 54 al Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065 / 2007, de 27 de juliol, regulant l’obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.

D’aquesta manera, Hisenda vol tenir cada vegada més controlat i regulat en un futur els lloguers turístics i els seus possibles fraus. Així que segueix llegint atentament el nostre “post” i t’informarem d’aquest nou model i qui ha de presentar-lo.

[+] Veure post complet


Passsos a seguir per crear una Societat Limitada

Recentment has tingut una bona idea de negoci i t’agradaria portar-la a terme, però et fa por el pensar en tots els tràmits, sobretot burocràtics, que has de dur a terme per iniciar la teva empresa.

En aquest article trobaràs de forma resumida els passos que has de seguir per crear la teva societat limitada i et donaràs compte que és més senzill del que pensaves..

Pas 1: Registrar el nom de l’empresa

El primer pas que has de fer és pensar en cinc possibles noms per a la teva empresa. A continuació ens dirigirem al Registre Mercantil Central (www.rmc.es) i demanarem el certificat negatiu de denominació social. Aquest document acredita que el nom que hem escollit per a la societat no coincideix amb el de cap societat existent. Aquest tràmit té un cost al voltant de 20 €.

Per a l’elecció de noms recomano buscar un nom original i compost per diverses paraules, ja que a causa del gran nombre de empreses avui en dia registrades, pots fàcilment repetir nom i haver de tornar a repetir el tràmit de sol·licitar 5 nous noms.

Una vegada hem rebut el certificat, el nom escollit se’ns reservarà durant sis mesos, encara que només serà vàlid tres mesos fins al seu registre davant el notari.

Pas 2: Obrir un compte bancari a nom de l’empresa

El següent pas, és obrir el compte bancari a nom de l’empresa que anem a constituir i dipositar el capital mínim inicial de 3.000 €. D’aquesta manera, el banc ens lliurarà el document de Certificació bancària de l’aportació dinerària al capital social que posteriorment haurem de presentar al notari.


No es podrà disposar dels diners per a la seva activitat, fins que presentem al banc l’alta en Hisenda i les escriptures amb el segell que valida que han estat entrades al Registre Mercantil.

Pas 3: Redacció Estatuts Socials

Aquest pas, ho explico de forma ràpida ja que normalment s’encarrega aquesta tasca a un advocat o directament al notari, donada la complexitat de la tasca.


La redacció dels Estatuts Socials són el conjunt de normes que regiran en l’empresa per la seva organització i funcionament i que s’incorporaran a l’escriptura de constitució. Per a la seva correcta validesa, els estatuts han de contenir un mínim d’elements que es determinen en l’Art. 23 de la Llei de Societats de Capital

Aquests elements són:
• Denominació Social
• Objecte social
• Domicili social
• Capital social
• Data tancament exercici
• Distribució participacions
• Sistema administració

Pas 4: Escriptura pública de Constitució

És l’hora d’acudir a la notaria. Aquest tràmit és el que genera un cost més elevat, generalment un percentatge sobre el capital escripturat. Per poder crear l’escriptura pública de constitució haurem de presentar el dia de la signatura


1. Estatuts Socials de la Societat.
2. Certificació negativa del registre mercantil central (original).
3. Certificació bancària de l’aportació dinerària al Capital Social.
4. D.N.I. original de cada un dels socis fundadors.
5. Declaració d’inversions exteriors (si algun dels socis és estranger).

Pas 5: Liquidació Impost ITP

La constitució de societats és una operació exempta en l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Doncs el 3 de desembre es va aprovar el Reial Decret Llei 13/2010, i van quedar exemptes d’ITP i AJD, les constitucions de societats entre altres operatives en la modalitat d’operacions societàries.

Pas 6: Sol·licitar NIF Provisional a Hisenda

És l’hora d’anar a Hisenda a sol·licitar el nostre NIF. Ho hem de fer dins el mes següent a la data de constitució. Per a això haurem de presentar els següents documents

 • Model 036: Declaració censal
 • Còpia de la escriptura pública
 • Certificació de la inscripción en un Registre Públic, quan escaigui (per la sol·licitud del NIF definitiu)

El procediment per sol·licitar el NIF (Número identificació fiscal) és senzill. Hem de demanar primer el NIF provisional


Hem d’omplir i presentar telemàticament la declaració censal d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (model 036). Aquesta presentació, s’haurà de fer abans d’iniciar qualsevol lliurament o prestació de serveis de la seva activitat i abans de contractar personal laboral.


El NIF serà provisional mentre no aportem en un termini d’un mes, còpia de l’escriptura pública, així com la certificació d’inscripció en el Registre Mercantil.

Encara que, mitjançant conveni entre l’Agència Tributària i els notaris es facilita a les persones jurídiques i entitats sense personalitat a l’obtenció de NIF provisional en el moment de l’atorgament de l’escriptura pública o document fefaent de constitució, prèvia presentació del model 036, i de NIF definitiu, quan es procedeixi a la seva inscripció registral.

Pas 7: Inscripció en el Registre Mercantil

A la província on radiqui el nostre domicili social, hem d’acudir al Registre Mercantil corresponent. Per al correcte registre de l’escriptura de constitució hem de presentar la següent documentació:

 • Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat.
 • Certificació negativa de denominació social
 • Document acreditatiu d’haver liquidat l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Còpia del N.I.F Provisional.

 

 

Pas 8: Obtenció NIF Definitivo

I finalment per sol·licitar el NIF definitiu haurem de tornar a presentar el model 036, en què farem constar les modificacions produïdes respecte de les dades consignades en la declaració de sol·licitud de NIF provisional que no hagin estat comunicades a Hisenda. També aportarem la documentació pendent (Còpia escriptura i certificat inscripció registre mercantil.

Un cop completats els passos exposats al bloc, és hora  de realitzar els tràmits amb la Seguretat Social (alta Autònom, alta treballadors) i tràmits amb Ajuntaments per exemple la petició de llicència de la teva activitat.

Espero que aquest “post” us hagi aclarit el procediment para constituir una societat limitada. En MFJ Assessoria Empresarial estem a la vostra disposició per ajudar-vos i assessorar-vos de la millor manera si teniu pensat muntar el vostre negoci.

 

 

 

 


 • Categoria

 • Arxius

 • Calendari

  abril 2021
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
  « març    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930