Blog

Com es determina el percentatge a retenir de IRPF en la nòmina?

 

Tens una nòmina i no saps com funciona la retenció IRPF? Segueix llegint el nostre post que t’ajudarem a entendre la teva nòmina.

La retenció IRPF és un avançament del pagament que després en la declaració de la renda ajustem comptes amb Hisenda. En la mesura de la possible, segons lessituacions familiars del contribuent, en aquest cas treballador, es calcula elpercentatge adequat per s’aproximés el màxim al pagament final.

A més, es pot donar el cas que vostè no estigui obligat a que li retinguin per no arribar a uns límits, o pot vostè tenir dret a una sèrie de reduccions.

De tota manera, ara detallem els passos que vostè ha de tenir en compte per calcular el percentatge d’IRPF. La finalitat del post és que vostè tingui una idea en general de com es calcula el percentatge de retenció en cada cas i informe a cada moment a la seva empresa de la modificació de les seves circumstàncies perquè adeqüin el seu percentatge de retenció.

Qui està exclòs de l’obligació de retenir?

Si els vostres ingressos anuals no superen la quantitat indicada per la situació particular, no hi haurà obligació que us retinguin en la nòmina.

Situació del contribuent Número de fills i descendents
0 1 2 o más
1ª Contribuent solter, divorciat o separat legalment 14.266 15.803
2ª Contribuent ambcuyo cònjuge no obtingui rendes superiors a 1500€ anuals 13.696 14.985 17.138
3ª Altres situacions 12.000 12.607 13.275

 

Això sí, cal tenir en compte

 • Els imports previstos en el quadre anterior, s’incrementaran en 600 € per a pensions de la Seguretat Social i de classes passives i en 1.200 euros per a prestacions o subsidis d’ocupació.
 • Si el vostre és fill / filla és menor de 25 anys només us computa en el cas que no tingui rendes superiors a 8.000 € i convisqui amb el contribuent.

Ja sabem a qui cal retenir, ara quina quantitat m’han de retenir?

El procediment general per determinar l’import de la retenció, en virtut a l’article 82 del Reial Decret 439/2017, és el següent

 • Determinar la base per calcular el tipus de retenció: Es prendrà en compte la quantia total, dinerària o en espècie que, d’acord amb les normes contractuals i altres circumstàncies previsibles, aneu a percebre el contribuent en l’any natral. Posteriorment restarem les cotitzacions de la Seguretat Social.
  • Excepcions: Plans de previsió social empresarial i les mutualitats de previsió social..
  • Reduccions (art 18 i disp. Trans.undécima i dotzena de la Llei 35/2006): Es podrà deduir el 30% delos rendiments íntegres diferents dels que preveu l’article 17.2 a) de LIRPF, que tinguin un període de generació superior a dos anys, així com aquells obtinguts de manera notòriament irregular en el temps que s’imputen en un únic període. La reducció màxima permesa serà de 90.000 €.
   • Exemple indemnització per acomiadament improcedent.
  • Reducció: Altres despeses 2.000 € anuals (art. 19.2 de Llei 35/2006)
  • Reducció quan el rendiment sigui inferior a 14.450 €.
  • Reducció en l’import que procedeixi
   • Més de dos descendents: 600 €
   • Pensionistes 600 €
   • Perceptors de prestacions atur 1.200 €
 • Determinar el mínim personal i familiar per calcular el tipus de retenció

.El mínim personal i familiar serà el resultat de sumar el mínim del contribuent i els mínims per descendents, ascendents i discapacitat.

Mínim del contribuent (ART. 57 LIRPF)
General 5.550 euros anuals
Majors de 65 años 6.700 euros anuals
Majors de 75 años 8.100 euros anuals

Mínim per descendent(art.58 de la Ley 35/2006)
Mínim per descendent Matrimoni, unió de fet Solter, vidu, divorciat
Pel primer 1.200€ anuals 2.400€ anuals
Pel segon 1.350€ anuals 2.700€ anuals
Pel tercer 2.000€ anuals 4.000€ anuals
Pel quart i següents 2.250€ anuals 4.500€ anuals

En el cas de fills menors de tres anys, s’augmentarà la quantitat en 2.800€.

 • Determinar la quota de retenció

A la base de retenció s’aplicarà els tipus siguientes:

Base Retenció Quota Retenció Resta Base Tipus %
0 0 12.450 19
12.450 2.365,50 7.750 24
20.200 4.225,50 15.000 30
35.200 8725,50 24.800 37
60.000 17.907,50 En adelante 45

A la quantia resultant se li restarà l’import derivat d’aplicar a l’import mínim personal i familiar el tipus de retenció del art.84 del Reial Decret 439/2017.

Quan el vostre sou anual no superi els 22.000 €, hi haurà un límit màxim de quota de retenció, el 43%.

 • Determinar el tipus de retenció

Un cop calculats els anteriors paràmetres i apodemos saber quin serà el nostre% de retenció, amb la fórmula

(Quota retenció / Quanitat total de retribució anual ) *100

Comunicació de dades:La comunicació es farà mitjançant la signatura del model 145 que l’empresa lliurés al treballador, però les variacions durant l’any i que suposen un menor tipus de retenció, podran ser comunicades a l’efecte de regularització 5 dies abans per a la confecció de les corresponents nòmines.

En molts casos aquest mes de gener, haureu patit una regularització del percentatge de retenció, això es deu majoritàriament perquè a l’inici d’un contracte el primer any es reté un 2%, de manera que cal regularitzar al gener per retenir el mínim que demana Hisenda. La majoria dels casos en què es regularitza és quan es finalitza un contracte i el treballador continua treballant o quan augmenta el nombre de fills o hi ha alguna altra variació en les circumstàncies personals o familiars.

Exemple:  El Sr. Senyor de 38 anys casat el cònjuge no té rendes i amb dos fills de 10 i 8 anys, obté unes rendes anuals de 32.064,08 € formada pel seu salari base i retribució en espècie. La seva cotització anual a la Seguretat Social és 2.036,07 €.

La seva base pel càlcul retenció serà: 32064,08 – SS (2036,07) – ot.despeses (2000) =28.028,01€

Mínim familiar = 8100€

 • Mínim contribuient: 5550
 • Mínim descendents (1200+1350) = 2550

Calculem la quota retenció: 6573,90 – 1539 = 5034,90€

 • Sobre la base de 28028,01€ –> 6573,90€
  • Fins 20.200€ –> 4225,50
  • Resta 7828,01 * 30% –> 2348,40€
 • Sobre mínim personal i familiar
  • 8100 * 19% = 1539€

*com el treballador té una retribució anual superior a 22.000€ no procedeix a calcular el límit màxim de quota de retenció.

El tipus de retenció a aplicar és:

5034,90 / 32064,08 *100 = 15,70%