Blog

La jubilació i la jubilació anticipada

La finalitat d’aquest article és conèixer el procediment i requisits per accedir a la jubilació i conèixer les diferències entre dues figures que acostumem a relacionar, la prejubilació i la jubilació anticipada. D’aquesta manera podreu conèixer quin és més favorable en cada cas particular, i optar per una opció o per l’altra.

1.Preámbul:

Com sabem La Llei 21/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social introdueix a partir de l’1 de gener de 2013, importants variacions en tema de jubilació, com és el cas de l’edat mínima d’accés, càlcul de la base reguladora o l’escala de percentatges aplicable. No obstant això, comptem amb un llarg període transitori perquè el canvi no sigui tan dràstic i hi hagi una bona adaptació

Finalment, destacar la Llei 23/2012, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i d’índex de revalorització del sistema de pensions de la Seguretat Social, vincula l’import de les pensions de jubilació del sistema de la Seguretat Social a la evolució de l’esperança de vida dels pensionistes, tot i que s’aplicarà a les pensions de jubilació que es facin efectives a partir l’1 de gener del 2019.

Encara que, una vegada comentat el del paràgraf anterior, se seguirà aplicant la regulació de la pensió de jubilació vigents abans del 2 d’agost de2011, a les pensions de jubilació que es causin abans d’1 de gener del 2016

2.Pre jubilació

La prejubilació és un simple acord particular entre empresari i treballador que no està regulat per la Seguretat Social, com en el cas de la jubilació anticipada. En aquest cas no hi ha una edat legal per poder pre-jubilar-se, encara que si hi ha requisits a complir. En aquests casos, en les pimes, majoritàriament no hi ha empreses que tinguin plans de pre-jubilació i les empreses no estan obligades d’oferir-lo ni acceptar la pre-jubilació. Ja que repeteixo es tracta d’un pacte i ha d’existir mutu acord.

En general, és que grans empreses ofereixin als treballadors que s’acosten a l’edat de jubilació la possibilitat de prejubilar-se, aquesta etapa dura des del moment en què tots dos cessen la relació laboral i signen un pacte de prejubilació fins que el treballador arriba a la edat de jubilació, moment en què passa a ser jubilat i depèn del sistema públic de la seguretat social.

Pel que fa a la retribució, s’associa a un acomiadament pròpiament. El treballador percebrà una indemnització. El més habitual és pactar un esquema en què es mantingui aproximadament un70-80% del salari brut del treballador, depenent de la durada del període de prejubilació.

Durant aquest període el treballador seguirà cotitzant a la Seguretat Social i l’empresa li pagarà la part proporcional acordada del sou. És a dir, mentre el treballador cobra l’atur se segueix cotitzant, ja que les prejubilacions han de subscriure un conveni especial entre treballador i seguretat social, mitjançant el qual el treballador cotitza des del moment en què li cessen del treball.

.

3. Jubilació i Jubilació Anticipada

Com ja sabem per accedir a la jubilació en l’actualitat hem de:

 • Estar afiliats en alta o assimilat
 • Complir
  • 67 anys d’edat.
  • 65 anys quan s’acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització (no pagues extres)
   • Això es farà de forma transitòria en 15 anys fins el 2027.
    • Pel que va començar el 2013 exigint un mínim de 35 anys i 3 mesos, i cada any augmentés 3 mesos el mínim, així per exemple en 2014 s’exigia 35 anys i 6 mesos fins a arribar a 38 anys i 3 mesos en 2025.
    • En coherència amb això, els que acreditin un període inferior a l’exigit per a accedir, se’ls veurà incrementada l’actual edat mínima en un mes més durant cada any posterior.
     • P.E: Si el 2014 no arribes al que s’exigeix ??35 anys i 6 mesos, la teva edat mínima per accedir serà de 65 anys i 2 mesos.
   • Llavors per el 2017
2017 36 anys i 3 mesos més 65 anys
Menys de 36 anys i 3 mesos 65 anys i 5 mesos

 

Es podrà accedir a una edat anterior en els següents casos per als que estiguin en situació d’alta o alta assimilada.

 • Jubilació a partir dels 60 anys dels treballadors que hagin tingut la condició de mutualistes en alguna Mutualitat Laboral per compte aliè abans d’1 de gener de de 1967.
 • Jubilació anticipada derivada del cessament en el treball per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador.
 • Accés a la jubilació anticipada per voluntat del interessat. En aquest apartat hem centraré més, ja que és el cas més comú de jubilació anticipada.
  • Requisits
   • Tenir complerta una edat inferior a 2 anys, com a màxim, a l’edat que en cada cas sigui aplicable (art.205.1 a) i disp. Transf. 7 de la LGSS) sense coeficients reductors.
   • Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys, sense tenir en compte la part proporcional de pagues extres
   • Tenir un període mínim de cotització de 15 anys, dels quals almenys 2 anys han d’estar compresos dins dels 15 immediatament anteriors a aquest moment.
   • Que l’import de la pensió a percebre resulti superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat per la seva situació familiar en complir els 65 anys d’edat.
  • Reduccions de la pensió: en accedir a la prestació de forma primerenca ha d’haver una reducció per cada trimestre o fracció de trimestre que, en el moment del fet causant, li falta al treballador per complir l’edat legal de jubilació.
   • 2% per trimestre amb menys i 38 anys i 6 mesos cotitzats
   • 1,875% per trimestre amb 38 anys i 6 mesos cotitzats o més, i menys de 41 anys i 6 mesos.
   • 1,75% per trimestre, amb 41 anys i 6 mesos o més, i menys de 44 anys i 6 mesos.
   • 1,625% per trimestre, amb 44 anys i 6 mesos més cotitzats.

 

El tema de la jubilació és molt extens, podríem redactar més pàgines parlant dels tràmits, càlcul base reguladora, quantia pensió, etc … Però ens hem centrat en tingueu una idea bàsica de les possibilitats que existeixen i els seus requisits generals. També hi ha la jubilació parcial.

Per a més informació o consultes sobre un cas particular, poseu-vos en contacte amb el meu despatx i l’assessorarem i tramitarem la seva jubilació